Seznam organizací

Ambulance klinické psychologie

Služby pro děti a mladistvé: Psychologická diagnostika: posuzování rozumových schopností, osobnostních i dalších předpokladů. Základem diagnostické činnosti je psychologické vyšetření, probíhající individuálně 1,5 až 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte. Týká se dětí s výukovými a výchovnými potížemi, dětí s předpokladem specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), dětí předškolního věku s cílem posoudit […]

Více
Dětská psychiatrie a léčba závislostí

Popis služby Poskytujeme léčbu závislosti na návykových látkách ve formě detoxifikace a nasměrování do následné odvykací léčby. Poskytujeme psychiatrické a psychologické vyšetření a psychoterapii. Součástí oddělení je ambulance dětské psychiatrie a psychiatrie, psychologie a dětské psychologie a dětské adiktologie. Služby, které poskytujeme: • detoxifikace v rámci hospitalizace • ambulantní péče • substituční léčba • rodinná […]

Více
Rodinná poradna Slaný

Rodinná poradna Slaný poskytuje rodinám, párům, jednotlivcům odbornou pomoc při řešení obtížných životních situací jako jsou např. rozchod, partnerská či osobní krize, výchovné obtíže, rodinné neshody, nevysvětlitelné obtíže trápící jednoho či více členů rodiny, při hledání informací vedoucí k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, hledání kontaktů na další odborné instituce apod.   Krizová pomoc, Individuální […]

Více
Rodinné centrum Slaný

Rodinné centrum Slaný poskytuje komplexní, celostní péči o ohrožené děti a rodiny spadajících do agendy SPOD ve slánském regionu, okolních obcích a potažmo i ve středočeském kraji. Řešíme aktuální výchovné či partnerské obtíže, krizové situace, situace vyplývající z vývojových změn v rodině apod.   Další aktivitou jsou psychosociální aktivity Jedná se o podpůrnou vrstevnickou skupinu pro […]

Více
Sociálně právní ochrana dětí

(pozn. nejsme službou v souladu se z.č. 108/2006 Sb.) Sociálně-právní ochrana dětí (SPOD) je souhrn aktivit a činností směřující k podpoře rodiny a zejména k ochraně práv dětí. Svou činnost vyvíjí OSPOD na základě Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj […]

Více
Středisko rané péče Kolpingova rodina Smečno

Raná péče je odborná terénní služba pro rodiny dětí do 7 let, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku předčasného narození, komplikovaného porodu, závažnější zdravotní diagnózy a smyslového nebo fyzického postižení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006, § 54 Posláním rané péče KRS je provázet rodinu prvními roky života dítěte se vzácným nervosvalovým onemocněním, podporovat všechny […]

Více
Středisko výchovné péče

Středisko výchovné péče poskytuje speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc a poradenství dětem, rodičům, osobám odpovědným za výchovu i profesionálům v oblasti výchovy a vzdělávání. Řešíme: Výchovné problémy Rodinné problémy Školní problémy Útěky z domova, záškoláctví Šikanu, agresivní projevy Pomáháme: Klientům od 3 do 26 let Jejich rodinám Pedagogickým, sociálním a jiným pracovníkům Zajišťujeme: Individuální a […]

Více
Vzdělávací a volnočasové programy pro děti a rodiny ze sociálně znevýhodněného prostředí

Dětem a rodinám žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí poskytujeme služby spojené především se vzděláváním a volným časem. Cílem všech aktivit je rozvoj osobnostních kompetencí a podmínek pro vzdělávání u dětských i dospělých klientů a prevence rizikového chování.   Předškolní klub Předškolní klub je určen dětem od 3 do 7 let, které nechodí do běžné mateřské školy. […]

Více
Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram