ADHD

ADHD je zkratka amerického názvu psychiatrické diagnózy Attention Deficit Hyperaktivity Disorder, tj. syndromu poruchy pozornosti s hyperaktivitou, česky také specifické poruchy chování. Podle stupně postižení dětem komplikuje jejich životní cestu. Pro rodiče obvykle rovněž znamená obrovskou výzvu a zátěž.

Děti s ADHD mají potíž ovládat své chování. Nedokáží se patřičně vypořádat s přicházejícími podněty a správně je vyhodnocovat. Jejich mozek vše přetíží s naléhavou důrazností, takže není schopno udržet pozornost tam, kam původně měla směřovat. Nejde navíc jen o rušivé podněty zvenku. Také těm, které přicházejí z jejich vlastního nitra, jsou děti s ADHD vydány všanc. V důsledku toho jednají rychleji, než přemýšlejí, což mívá dvojí podobu. Buď se projevují neklidným až chaotickým chováním (častější u chlapců), nebo naopak upadají do jakési letargie a denního snění, takže jim realita zcela uniká (častější u dívek).

Odhaduje se, že syndromem ADHD je postiženo asi 6-8 % dětí. Počet postižených dětí je dnes obdobný jako dříve, co se však razantně změnilo, jsou životní podmínky. Ty naše současné dávají ADHD více vyniknout. Náš svět se až příliš zrychlil a přeplnil přemírou podnětů.

Pokud se u dítěte vyskytnou poruchy chování a rodiče vyhledají odbornou pomoc, obvykle se nejprve zkoumá tělesné zdraví, následně dítě prochází psychologickým vyšetřením. Důležitá je i osobní anamnéza dítěte (od těhotenství matky, přes porod až k prodělaným či opakovaným onemocněním). Jakmile se podezření na ADHD potvrdí, potřebuje dítě i jeho rodina cílenou pomoc. Tuto pomoc poskytují v ČR především pedagogicko – psychologické poradny. Rodiče od odborníků získají podrobné informace o ADHD. Dozvědí se, jak k němu dochází, jak jejich dítě vnímá svět a proč na něj reaguje tak nestandardně. Od diagnózy se pak přistupuje k práci s rodinou dítěte a s dítětem samým. Tuto odbornou péči zajišťují nejen pedagogicko – psychologické poradny, ale i organizace zabývající se péčí o děti a rodinu (státní nebo nestátní organizace). Zde se rodiče učí své dítě přijímat a osvojují si pozitivní a efektivní komunikační metody. Mohou pracovat s videonahrávkami, absolvovat skupinová cvičení a také si vyměňovat zkušenosti s jinými rodiči dětí s touto diagnózou.

Pro péči o děti s ADHD je nezbytná spolupráce psychologů s psychiatry v případě nutné medikace, psychoterapeuty. Do procesu se zapojují i organizace, které mohou pracovat s rodinou dlouhodobě, např. rodinné poradny nebo organizace jako je Kolpingova rodina Smečno, která nabízí metodické vedení rodičů v rámci tzv. tréninkových aktivit při nichž pracuje dítě společně s rodičem.

Čím lépe se rodičům podaří pochopit potřeby svého dítěte, najít vhodný způsob jeho seberealizace, nasměrovat ho k vhodnému vzdělávání a potažmo vhodné profesní kariéře, dojde k velkému zlepšení v chování, jednání dítěte.

Seznam organizací zabývající se daným tématem:

Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram