Ambulance klinické psychologie

www.psycholog-slany.cz
725753653
nosilova@gmail.com
název organizace:
PhDr. Dagmar Nosilová klinický psycholog a psychoterapeut
adresa:
Vepřkova 1220, Slaný
cílová skupina: 
Děti a dospělí
cena:
• Psychoterapie nebo psychologické vyšetření je v případě doporučení dětského nebo praktického lékaře zdarma pro pojištěnce Všeobecné zdravotní pojišťovny, České průmyslové zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR. Pojišťovna neproplácí poradenské služby a manželskou terapii. • K první návštěvě je nutné se předem objednat
S čím můžeme pomoci:
popis:
Služby pro děti a mladistvé:
 • Psychologická diagnostika: posuzování rozumových schopností, osobnostních i dalších předpokladů. Základem diagnostické činnosti je psychologické vyšetření, probíhající individuálně 1,5 až 2 hodiny s ohledem na věk a možnosti dítěte. Týká se dětí s výukovými a výchovnými potížemi, dětí s předpokladem specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), dětí předškolního věku s cílem posoudit jejich školní zralost a připravenost k zahájení školní docházky.
  Zpráva s výsledky vyšetření je předána rodičům (zákonným zástupcům). Výsledky jsou považovány za důvěrné, škole lze zaslat zprávu z vyšetření dítěte pouze s písemným souhlasem rodičů dítěte.
 • Terapeutická činnost: práce s klientem s cílem dosáhnout pozitivních změn při řešení problémů, například psychosomatické potíže, šikana, závislosti, osobní krize, poruchy příjmu potravy atd.
 • Psychologické poradenství pro děti a rodiče
 • Poradenské a terapeutické vedení rodin v krizi

 

Služby pro dospělé:

 • Psychodiagnostika: vyšetření inteligence, osobnosti, poškození paměti, pozornosti atd.
 • Psychoterapie individuální: pomoc při úzkostech, nejistotě, depresích, nervozitě, strachu. Pomoc v těžké životní situaci, problémech osobních či vztahových. Přepracování a stres. Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie, bulimie), obezita. Psychosomatické potíže (bolesti hlavy, únava, nespavost)
 • Párová a manželská terapie: zaměřuje se zejména na problémy mezi partnery nebo manžely. Cílem je zvládnutí konkrétních potíží v různých životních situacích, jak aktuálních, tak dlouhodobých
 • Krizová intervence:je odborná metoda práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou, ohrožující. Snaží se minimalizovat ohrožení klienta, objevit a posílit jeho schopnost vyrovnat se se zátěží tak, aby jeho adaptace posílila jeho růst a integritu a aby se pokud možno předešlo negativním, destruktivním způsobům řešení situace
 • Psychologické poradenstvídle aktuálních potřeb klienta
Web byl vytvořen v rámci projektu ESF č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003867 „Kolpingova rodina Smečno – společně zlepšíme péči o ohrožené děti a rodiny“.
© 2018 KOLPINGOVA RODINA SMEČNO
envelope-ohomephone-square linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram